Pastoor Schippersstraat 4, 6088 AV Roggel
0475-491105
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 16.30
vervoerservice 06-26861689

Stichting Dagopvang Jozefhuis u bent van harte WELKOM ook zonder indicatie

Privacyverklaring Stichting Dagopvang Jozefhuis Roggel

logojozefhuisAangezien de Stichting Dagopvang Jozefhuis Roggel (hierna: Jozefhuis) uw privacy respecteert en de wettelijke bepalingen op dit gebied (waaronder AVG 2016/679) wil naleven, willen wij het volgende met u afspreken.

Als u zich aanmeldt als vrijwilliger vernemen wij graag uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door de coördinatie om met u in contact te komen voor de inroostering, de uitnodigingen voor vrijwilligersbijeenkomsten/ thema-avonden en voor het aanreiken van (een) attentie(s).

Door de gevraagde gegevens te verstrekken, verklaart u zich tevens akkoord met het door het Jozefhuis gevoerde privacy beleid.

Indien u zich aanmeldt/wordt aangemeld als gast van het Jozefhuis wordt u verzocht om uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel e-mailadres te vermelden. Verder willen wij graag weten met wie wij in geval van nood contact op kunnen nemen.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie binnen het Jozefhuis.

Voor de automatische incasso van de kosten van uw bezoek wordt een machtiging gevraagd. Het daarop vermelde IBAN/Bankrekeningnummer wordt bewaard in een niet openbaar toegankelijke omgeving ten huize van de penningmeester van het Jozefhuis.

Door de gevraagde gegevens te verstrekken, verklaart u zich tevens akkoord met het door het Jozefhuis gevoerde privacy beleid.

Wie gebruikt uw gegevens?

Het coördinatieteam heeft de gegevens van zowel de vrijwilligers als van de bewoners nodig om een adequate planning op te kunnen stellen. In de bijbehorende matrix wordt per teamlid aangegeven waarom de gegevens noodzakelijk zijn.

Voor de bestuursleden geldt dat niet voor elk lid bepaalde gegevens noodzakelijk zijn om zijn of haar functie naar behoren uit te oefenen De matrix verschaft ook hierin duidelijkheid.

Wij verstrekken geen gegevens aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze doelstelling. In die situatie zullen wij altijd vooraf om uw toestemming vragen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
In de matrix op onze site (https://www.dagopvangjozefhuis.nl) kunt u lezen hoe wij omgaan met de aan ons verstrekte informatie.
Het bestuur en het coördinatieteam zijn zich terdege bewust van uw privacyrechten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft (wettelijk) recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een ander. In dat geval zullen wij u verzoeken om een ondertekende machtiging.

Klachten

Als u onverhoopt een klacht heeft over de gegevensverwerking, dan vragen wij om direct contact met ons op te nemen. U kunt dit doen via onze contactpersoon AVG waarvan de gegevens op onze site staan vermeld.

Overigens heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de privacybescherming.
Bestuur Stichting Jozefhuis
Pastoor Schippersstraat 4
6088 AV Roggel